Rezervácie: +421 904 008 009 | wilis@wilis.sk

Podmienky prenájmu áut Autowilis

Prečítajte si základné podmienky prenájmu vozidiel v autopožičovni Autowilis, ako aj doplňujúce informácie, ktoré súvisia s prenájmom vozidla. Pokiaľ budete mať nejasnosti neváhajte nás kontaktovať.

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz

Právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

Platobné podmienky

Za prenájom vozidla sa platí vopred pri preberaní hotovosťou alebo prevodom na účet.

Záloha za vozidlo

Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude navrátená po vrátení vozidla. Zálohu sa realizuje na mieste v hotovosti alebo prevodom na účet . Výška zálohy za všetky vozidla je 300 eur. Výška zálohy za vozíky a autoprepravniky je 200 eur

Cesta do zahraničia

S prenajatým vozidlom z našej autopožičovne je možné pohybovať sa len na území európskej únie. O možnosti navštíviť ostatné krajiny je potrebné informovať prenajímateľa.

Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu vozidla je 1 deň. Jeden deň prenájmu sa rozumie každý začatý deň ( deň sa počíta aj keď sa vozidlo vyzdvihne v strede dňa ) .

Ceny prenájmu

Všetky ceny spojené s prenájom vozidiel autopožičovňou Autowilis sú uvedené v cenníku a sú vždy platné a záväzné. V cene prenájmu je zahrnuté vyčistenie vozidla, 150 km na deň každý ďalší začatý kilometer stojí 0,10 eur, možnosť riadiť vozidlo ďalšou osobou, slovenská diaľničná známka, poistenie vozidla na území Európskej únie, výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, zimné pneumatiky v zimnej sezóne a služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti.

Poistenie

Súčasťou prenájom je zákonné poistenie motorových vozidiel. Spoluúčasť, ktorou sa nájomca podieľa na škode v prípade poškodenia vozidla činí 50% z opravy vozidla, minimálne však 200 eur. Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča a to:

 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný riadiť vozidlo bezpečne.
 • Škody spôsobené pretekaním alebo testovacou jazdou.
 • Škody spôsobené vojnou, revolúciou, výtržníctvom alebo verejným nepokojom.
 • Škody spôsobené zvieratami.
 • Vypálené diery do sedadiel, kobercov, alebo rohoží.
 • Škody, ktoré majú vplyv iba na kolesá, pneumatiky, nápravy, batérie, sklo, okná, rádio, rovnako ako škody spôsobené krádežou jednotlivých častí vozidla a škody vzniknuté v dôsledku toho.
 • Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené, napríklad ako na tratiach, drsných chodníkoch, v snehových závejoch, alebo na ľade, jazda cez nepremostené rieky alebo potoky, na plážach, cez vodné plytčiny alebo mimo cesty. Napriek tomu poistenie však kompenzuje škody, ktoré sú spôsobené, keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty.
 • Škody spôsobené pieskom, štrkom, popolom alebo pemzou alebo inými zemnými materiálmi, ktoré sú naviate na vozidlo.
 • Poškodenie vozidla vodou.

V ostatných ohľadoch sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami Základného zmluvného poistenia (CDW).

Ostatné podmienky

Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť, vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, do 5 dní od vzniku takejto udalosti požičovni a ak je to potrebné v lehote do 10 dní ohlásiť vznik poistnej udalosti príslušnej poisťovni. Spoluúčasť zákazníka na hradení takto vzniknutej škody je 200€, pri odcudzení vozidla 40% z hodnoty vozidla.

V prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise môže zákazník vykonať takéto opravy bez predchádzajúceho súhlasu požičovne iba v prípade, ak cena za opravu nepresiahne 20€. Cena takejto opravy / pokiaľ jej potreba nevyplynula z porušenia dohodnutých podmienok / sa zákazníkovi preplatí na základe faktúry za opravu,

V prípade ak nájomca výrazne poškodí lak na vozidle je povinný za každý poškodený diel uhradiť 120 eur bez ohľadu na veľkosť poškodenia.

Opravy v pneuservise vykoná nájomca na vlastné náklady,

V prípade straty alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nájomca zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výšku stanoví prenajímateľ maximálne však 400€,

Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy, vrátane stavu pohonných hmôt. V prípade nedotankovanej nádrže nájomca uhradí rozdiel PHM. V prípade hrubého znečistenia interiéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 150€,

V prípade predĺženia nájmu vozidla túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prenajímateľovi. Neoznámenie sa považuje za neoprávnené užívanie cudzieho mot. vozidla. Požičovňa je oprávnená účtovať pokutu za každý jeden deň neoprávneného užívania.

Pri prenájme vozidla na dobu neurčitú je nájomca povinný platiť mesačne dohodnutú sumu prenajímateľovi.

Autopožičovňa Autowilis Bratislava

Potrebujete osobné auto na osobné alebo firemné účely?
Autowilis Bratislava ponúka krátkodobý a dlhodobý prenájom osobných vozidiel a dodáviek.
"Autowilis - Spoľahlivý partner na dlhé trate"

REZERVÁCIE: +421 904 008 009

REZERVUJ ONLINE